براي مديريت مناسب زخم ابتدا بايد از بررسي و شناخت بيمار شروع كرد و سپس به بررسي زخم وي پرداخت.