کلاس آشپزی در تهران
آموزشگاه آشپزی و شیرینی پزی
تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
مراحل التيام زخم با چسب زخم- مرحله پنجم همه چيز در مورد پزشكي

 

 

چسب زخم التيام دهنده زخم – جلسه پنجم

٥-١) سلولز

سلولز يكي از پرمصرف ترين مواد طبيعي جهت توليد كاغذ، منسوج و غيره مي باشد. باتوجه به محدوديت منبع اصلي سلولز كه همان چوبمي باشد و حفظ منابع طبيعي، محققان در زمينه توليد سلولز غيرطبيعي و يا جايگزين نمودن آن تلاش هاس بسيار انجام داده اند. يكي از روش هاي بسيار جالب توليد سلولز مصنوعي روش باكتريايي يا ميكروبي مي باشد كه سلولز حاصله را سلولز باكتريايي ميكروبي مي نامند. جهت اين امر از باكتري هاي مختلفي بهره مي برند كه در ميان آن ها Acetobacter بسيار مشهور بوده و مورد استفاده قرار گرفته است. جهت خالص سازي سلولز از فرآيندهاي فيزيكي و شيميايي مختلفي نظير عمليات سفيدگري بهره مي گيرند كه مي تواند بر پيكره سلولز آسيب هاي شديد وارد نمايند و باعث افت خصوصيات ذاتي سلولز نظير استحكام و دوام شود.

٥-٢) كشت ميكروب جهت ايجاد سلولز

براي ايجاد سلولز خالص نياز است تا باكتري توليد كننده سلولزي در محيطي مناسب كشت شود و با دادن زمان به فرآيند كشت، زنجيره هاي سلولزي تك به تك شكل يافته و سلولز حاصل خواهد شد.

٥-٣) انواع محيط هاي كشت باكتري

الف) محيط كشت ايستا: اين محيط منجر به انباشتگي يك لايه غشاء ژلاتيني سلولزي مناسب خواهد شد.
ب) محيط كشت محرك: در اين محيط سلولز در عمق متوسط در سوسپانسيون هاي ليفي، به شكل قرص، يا جرم هاي نامعين سنتز مي شود.
طي چندين بررسي انجام شده مشخص گرديده كه محيط كشت ايستا ميزان سلولز بيشتري را در ازاء زمان معيني نسبت به محيط كشت محرك توليد مي كند، اما در واقع سلولزي كه در محيط كشت محرك توليد شده است خواص مطلوب تري را نسبت به سلولز حاصل از ايستا دارد.

٥-٤) شرايط محيط كشت

سلول ها در فلاكس هاي ثابت يا بر روي يك صفحه لغزنده چرخان با افزودن 1/0 درصد آنزيم سولار به مدت 3 روز در دماي 28 درجه سانتي گراد كشت شده اند، سپس سلول ها توسط سانتريفوژ و يا نيروي گريز از مركز جمع آوري شده و آن ها را مجددا در محيط كشت تازه معلق نمودند(به حالت سوسپانسيون درآوردند) اين محيط تازه درون ظروف فلاكس مانند ثابت يا بر روي يك لغزنده چرخان با سرعت هاي گردش مختلف در حدود rpm90 تا 250 براي 7 روز در دماي 28 درجه سانتي گراد رشد داده شدند. سلولز سنتزشده در محيط كشت توسط فيلتر كردن، جداسازي شده است. مقدار سلولز توليد شده به صورت جرم خالص پليمر بعد از شستشو توسط هيدروكسيد سديم 2/3 درصد مرتبه با آب مقطر نيز شسته شدند، تا براي جابه جايي و ورود به محيط سلولزي، آماده گردند.

چسب زخم التيام دهنده زخم – جلسه پنجم

 با گذشت 7 روز از شروع كار محيط كشت، مقدار سلولزي كه توليد شده است، پس از چندين روز فراز و نشيب سرانجام در محيط كشت ايستا بيشتر بوده است. در اين آزمايش پس از گذشت 16 روز افزايش قابل توجهي در سنتز سلولز در محيط كشت محرك پيدا نشد، در حالي كه غشاء نازكي در محيط كشت ايستا جرم حجمي خشك در حدود ده g/lit رشد پيدا كرد. يكي از استدلال هاي محتمل مي تواند آن باشد كه در محيط كشت ايستا، راه هاي مختلف پخش اكسيژن و نفوذ آن در اجزاء در حين رشد، تمركز مي يابد. زماني كه مكانيسم شكل گيري پليمر و پروفيل اكسيژن از تحقيقات اخير حاصل شد، توجه زيادي به تجمع سلولز در شرايط محيط كشت محرك صورت نگرفت. قسمت هاي موجود كه بيشتر سلول ها در سطح گويچه ها ايجاد شده اند و فقط كمي از آن ها به درون پخش شده اند. سلول هايي كه در محيط تازه و جديد هستند، تا زماني كه به سطح نزديك هستند و دسترسي به هواي تازه و اكسيژن دارند، رشد مي كنند. در اين حالت گويچه ها به هم پيوسته و تشكيل نوارهاي سلولزي مناسب را مي دهند. به اين ترتيب يك سطح سلولزي با ابعاد ظروف محيط كشت پديد خواهد آمد. در يك فرضيه كه به توصيف سطح سلولز مي پردازد، پيشنهاد شده است كه سلولز فقط در سطح سنتز گردد و اين كه سلول هاي زيرين از بين مي روند، به اين دليل كه در غشاء نازكي كه از محيط كشت ايستا (ساكن) حاصل شده است، سنتز فقط بر روي سطح صورت گرفته است. شايد تنش هاي برشي در سيستم كشت محرك، در اثر تحرك سلول ها، باعث جدا شدن آن ها از سطح گويچه ها شوند. 

در يك فرضيه ديگر، سلول ها ممكن است يك فاز سنتز دوره اي داشته باشند كه توسط آن سلول ها واقعا يك چرخه سنتز دارند، جداسازي گويچه ها به معناي برخورد با گويچه هاي ديگر است و سنتز نواري سلولزي را به همراه دارد. اين فرضيه مي تواند روشن كند كه چرا اين گويچه هاي سلولزي طوري حاصل مي شوند كه داراي مركزي متراكم تر از سطح شان باشند.

٥-٥) هدف از تحقيق

سلولز باكتريايي با اليافي حدود 100 مرتبه كوچك تر از سلول گياهي داراي خصوصياتي چون الاستيسيته زياد، استحكام مرطوب بالا و قابليت تطبيق پذيري مي باشد. يكي از كاربردهاي عمده آن در مهندسي، بافت به عنوان ماتريس خارج سلولي سه بعدي براي پيوسته نگه داشتن سلول ها و كنترل ساختار بافت و تنظيم رفتار سلولي است. اين تحقيق با هدف توليد سلولز باكتريايي و بررسي مشخصات آن صورت گرفت.

مواد و روش ها:
سلولز باكتريايي با كشت باكتري xylinum Acetobacter با 10245 ATCC توليد و سپس طي مراحل بعد داربست سلولزي آن ساخته شد و در اين راستا خصوصيات سلولز باكتريايي تهيه شده مورد بررسي قرار گرفت. ريز ساختارها با ميكروسكوپ الكتروني پويشي SEM (پيوندهاي تشكيل شده با طيف سنجي تبديل فوري زير قرمز) IR-FT (ساختار كريستالي با آناليز پراش اشعه ايكس ) مورد بررسي قرار گرفت.

در اين تحقيق قطر الياف سنتز شده متفاوت بود و از حدود 30 نانومتر تا 360 نانومتر گستردگي داشت، هم چنين منافذ، اشكال متفاوتي داشتند و اندازه آن ها نيز در حدود 1 ميكرومتر به بالا بود. در اين تحقيق مقدار سلولز توليد شده ارتباط مستقيمي با اندازه سطح محيط كشت در تماس با هوا داشت. در محيط كشت باكتري Acetobacter Xylinum كه نوعي باكتري گرم منفي، هوازي و ميله اي است. سلولز در سطح مشترك مايع محيط كشت با هوا توليد مي شود. اين سلولز حاصله به خودي خود خالص بوده و عاري از ليگنين و همي سلولز (دو ناخالصي اصلي سلولز طبيعي) مي باشد، داراي درجه پليمريزاسيون بالايي مي باشد و نيازي به انجام فرآيند نظير پخت و سفيدگري ندارد، ضمن آن كه توسط اين باكتري امكان توليد سلولز رنگي، مشتقات سلولز و نيز سلولزي با قابليت هاي خاص نيز مي باشد.

درواقع، پروژه اي كه گروه تحقيقاتي مورد بررسي قرار داد به شرح زير است:
مقاديري از باكتريال سلولز از مركز علوم ايران تهيه كردند. پس از اين كه در دانشگاه در شرايط كاملا استريل سلولز باكتريايي بر روي چسب زخم مخصوص زخم بارگذاري شد، به طور عملي توانستند از خاصيت سازماندهي سلولز سنتز شده در محيط كشت ايستا در خصوص تطبيق پذيري كامل برروي زخم و آب رساني به سلول هاي ديگر محل زخم استفاده كردند.  

منبع:tebyan.net


برچسب‌ها: درمان زخم، روشهاي درمان ديابت، زخم بستر چيست، زخم دست ديابتي،


تاريخ : ۱۴ شهريور ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۰:۲۷ | نویسنده : عيسي قاسمي | نظرات (2)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]